Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Vedtægter for Drageklub.dk

§ 1 Foreningens navn er "Drageklub.dk”, i international sammenhæng bruges ”Kitesociety.dk”.

§ 2 Foreningens hjemsted er Kgs. Lyngby i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 3 Foreningens formål er, at samle aktive og engagerede personer, som er interesseret i drageverdenen, og som aktivt vil yde en indsats indenfor bl.a.
- dragerelateret undervisning
- workshops
- rejser
- humanitært arbejde
- fælles flyvninger

§ 4 Adgang til medlemskab af foreningen opnås for enhver person gennem skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse. Optagelse i foreningen kræver en enstemmig beslutning fra bestyrelsen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indføre en tidsbegrænset prøvetid.
Ud over almindelige personer kan virksomheder og institutioner søge om optagelse.
Ved indmeldelse i Drageklub.dk giver medlemmet samtykke til, at medlemsdata bliver offentliggjort til andre medlemmer af foreningen, og at foreningen kan anvende billeder af medlemmet til publicering på klubbens media.
Offentliggørelse af medlemsdata udenfor foreningen er ikke tilladt.

§ 5 I tilfælde af, at et medlem gør noget skadelig for foreningen eller dragesporten som helhed, opfører sig uetisk eller begår handlinger, som påfører andre medlemmer eller drageflyvere væsentlig ulempe, kan
bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet af foreningen. Det samme gælder ved inaktivitet i mere end 12 måneder. Bestyrelses beslutning om eksklusion træffes enstemmigt.  Ved en bestyrelsesinitieret eksklusion, har det pågældende medlem ret til at argumentere for forsat medlemskab inden bestyrelsen tager og redegør for beslutningen.

§ 6 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved afsendelse af en e-mail. Hvis en medlem ikke har e-mail, sker indkaldelsen per brevpost. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. De indsendte forslag skal være offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stemme- og taleret på generalforsamlingen har alle personlige medlemmer, som har betalt årets kontingent til tiden. For medlemmer under 16 år tilfalder stemmeretten barnets forældre. Virksomheder / institutioner har samme stemmeret som et enkelt medlemskab.

§ 7 Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3.  Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4.  Valg af formand
5.  Valg af næstformand
6.  Valg af kasserer
7.  Valg af evt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer på den sidende bestyrelses anmodning.
8.  Valg af suppleant/suppleanter
9.  Valg af revisor
10. Forslag fra medlemmerne
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mere end 50 % af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel, som den ordinære generalforsamling.

§ 9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for eventuelle vedtægtsændringer. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal
foregå. Såfremt mindst 50 % af de tilstedeværende medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.  Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen, afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning

§ 10 Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer. Afhængig af klubbens størrelse og arbejdsomfang kan bestyrelsen bede generalforsamlingen om at vælge yderlige 2 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden er på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år. Beslutter generalforsamlingen valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer, er de valgt for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Generalforsamling træffer beslutning om antallet af suppleanter. Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid er forhindret i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.

§ 12 Valgbare som formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, er kun klubbens personlige medlemmer.

§ 13 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller, i dennes fravær, af næstformanden samt hvis 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

§ 14 Foreningen tegnes af formanden eller af 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Internetbaseret adgang til foreningens bankkonto har både kasserer og formand.

§ 15 Kontingent
Forfaldsdato for kontingent er 1. februar i medlemsåret. Ved indbetalingen skal der altid påføres medl. nr. Ved manglende betaling bliver der sendt en påmindelse ud med mail, og medlemmerne har derefter 14 dage til at betale deres kontingent. Sker det ikke, ophæves den pågældendes medlemskab uden yderligere varsel.  Medlemmer, som ikke har betalt årets kontingent, har hverken stemme- eller taleret på generalforsamlingen. Ved indmeldelse i foreningen efter den 1.10. gælder kontingentet også for det følgende år. Medlemmer under 16 år betaler 50% kontingent.

Virksomheder / institutioner kan være medlem gennem et virksomhedsmedlemskab. En virksomhed har samme stemmeret som et enkelt medlemskab, og virksomhedskontingenter svarer til 35 personlige kontingenter.
Opkræves der ikke kontingent, skal medlemmet have sendt en tilkendegivelse om forsat medlemskab til
foreningens kasserer senest på forfaldsdatoen. Sker dette ikke, har Drageklub.dk ingen pligt til at rykke for tilkendegivelse om fortsat medlemskab.

§ 16 Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutningen om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel, senest 2 måneder efter den. Beslutningen om opløsning tages med simple flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet almennyttigt formål.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling. Lyngby, den 10.7.2010
Ændringer vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling. Lyngby, den 1.10.2010


Hovedmenu